Od 6 kwietnia 2021 obowiązuje nowe zmodyfikowane rozporządzenie taryfowe za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków. Miesiąc wcześniej, w marcu udostępniony został nowy wzór wniosku taryfy za wodę 2021, zgodnie z rozporządzeniem z 17 marca 2021 dotyczącym taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków i odprowadzenie wody. Zostało ono opublikowane 22 marca w Dzienniku Ustaw, poz. 520. Istotna zmiana, którą warto zauważyć, dotyczy wskazania we wniosku przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, czy na terenie gminy, na której znajduje się przedsiębiorstwo, przewidziano aglomerację. We wniosku za wodę 2021 muszą znaleźć się takie informacje, jak: projekt taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków, uzasadnienie wysokości przyjętych stawek, sprawozdanie finansowe za trzy lata, kilkuletni plan modernizacji wodociągowo-kanalizacyjnej oraz informację na temat zakupu wody i odprowadzenia ścieków w ostatnich trzech latach kalendarzowych. Jeżeli przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne przesłało do Wód Polskich wniosek o zatwierdzenie taryfy przed dniem 6 kwietnia 2021, nie ma obowiązku robić tego ponownie według nowego wzoru. Wody Polskie rozpatrują wnioski złożone w pierwszym kwartale 2021.